KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552

การพัฒนาเครื่องโรยปุ๋ยยางพารา(2)
หน้า 1007-1024
มงคล คธาพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ปัญหาการวางผังโรงงานแบบพลวัตโดยใช้เจเนติกส์อัลกอริทึมในระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ในกรณีที่หน่วยงานมีขนาดและพื้นที่ไม่เท่ากัน
หน้า 1025-1036
ปณิธาน พีรพัฒนาและ สญชัย เสงี่ยมวิบูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของระยะช่องว่างระหว่างซี่ตะแกรงนวดและจำนวนของสันตะแกรงนวดที่มีต่อสมรรถนะการนวดของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกน สำหรับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
หน้า 1037-1045
สมชาย ชวนอุดม และวินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ในการชักนำให้ต้นมะเขือเทศต้านทานโรคทางใบ
หน้า 1046-1052
ปุญญิศา ชารีรักษ์ วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ และ วรรณดี บัญญัติรัชต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เครื่องหมายอาร์เอพีดีที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อไวรัส BmNPV ในหนอนไหม (Bombyx mori L.)
หน้า 1053-1060
มณฑิรา มณฑาทอง ธเนศ จันทร์เทศ และ นัดดา เกียรติโศภิษฐ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของน้ำมันเมล็ดสบู่ดำที่มีต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางสไตรีน-บิวตาไดอีน และยางธรรมชาติที่เสริมแรงด้วยคาร์บอนแบล็ก
หน้า 1061-1071
ปิยวิทย เหล่าบ้านค้อ ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ และเฉลิม เรืองวิริยะชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การฆ่าเชื้อน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้ผลิตเอทานอล
หน้า 1072-1083
จารุวัฒน์ สุนทรไชยา พัฒนา เหล่าไพบูลย์ วรวุฒิ ศรีดี วิโรจน์ สมพงษ์ และ ลักขณา เหล่าไพบูลย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการพรีทรีตเมนท์ด้วยน้ำกึ่งวิกฤตต่อการย่อยฟางข้าว ต้นข้าวโพด และชานอ้อยด้วยเอนไซม์
หน้า 1084-1090
ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ชุติมา วันเพ็ญ ธัชชาจรีย์ มาลา มาริสา อริยเกรียงไกร และ Shuji Adachi
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th