KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
- ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552
- ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552
- ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552
- ฉบับที่ 9 กันยายน 2552
- ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552
- ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552
- ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552
- ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2552
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2552
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552

ผลการแทรกแซงการแสดงออกของยีน PRKAR1A ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี
หน้า 903-910
วัชรินทร์ ลอยลม นิษณา นามวาท เรณู ทานันท์ อัญชลี เตชะเสน สิรินันท์ จันทนา และพวงรัตน์ ยงวณิชย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การดื้อยาของ Salmonella enterica serovar 1,4,[5],12:i:- ที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศไทย
หน้า 911-916
การันต์ ชีพนุรัตน์ ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ ปิติมน พลวิชัย และ ปฐมาพร เอมะวิศิษฏ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 917-928
ประจักร บัวผัน กุศล รักญาติ และพรพิมล คะโยธา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคธาตุเหล็ก ภาวะโภชนาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 929-938
ณิตชาธร ภาโนมัย เบญจา มุกตพันธุ์ สุวลี โล่วิรกรณ วริศรา ศรีสวัสดิ์ เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์ และ บงกช สิทธิสมจินต์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเอง ร่วมกับทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของชายรักชายที่เป็นสมาชิกกลุ่มพลังสีม่วง จังหวัดพัทลุง
หน้า 939-949
วุฒิพงศ์ คงทอง ศิริพร คำสะอาด และสมหญิง สุคนธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ ในรายวิชาชีวสถิติ
หน้า 950-960
เชษฐา งามจรัส
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สถานการณ์คุณภาพน้ำประปาและความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่บ้านบาดาล ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยสามหมอ จังหวัดขอนแก่น
หน้า 961-974
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ ชัชวาล กีรติวรสกุล และ กฤษณชัย เรืองจาบ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซีสแบบย้อนกลับ สำหรับหาปริมาณเหล็ก (II)
หน้า 975-986
วิรัช เรืองศรีตระกูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของสถานีอนามัยตำบลเขาพระงามอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หน้า 987-995
ทับทิม สัมฤทธิ์เปี่ยม อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และสุคนธ์ เจียสกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อควบคุมความปลอดภัยและความสะอาดของการเตรียมอาหารในโรงอาหาร : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลจังหวัดหนองคาย
หน้า 996-1006
นันทา ศิริพูลศักดิ์ อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และจุฬาภรณ์ โสตะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th