KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
- ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552
- ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552
- ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552
- ฉบับที่ 9 กันยายน 2552
- ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552
- ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552
- ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552
- ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2552
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2552
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552

กระบวนการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตวัยรุ่นในชนบทอีสาน
หน้า 695-708
ดุษฏี อายุวัฒน์ และ สร้อยบุญ ทรายทอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การใช้แบบวัดแนวคิดวินิจฉัยตัวเลือกสองลำดับขั้นเพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องโครงสร้างอะตอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสบการณ์การเรียนรู้แตกต่างกัน
หน้า 709-723
สุทธิดา จำรัส และ นฤมล ยูตาคม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน: กรณีศึกษาบ้านโคกใหญ่ หมู่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน้า 724-734
ปรีชา ปาโนรัมย์, ทศพร แก้วขวัญไกร และ กุลกันยา ศรีสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ทักษะการสื่อสารเพื่อนำมาซึ่งการว่าจ้างงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 735-747
สงวนชัย วัชระกวีศิลป
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้เทคนิคใบสมัครแบบถ่วงน้ำหนักเพื่อประเมินความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ จากข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลร่วมกับเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะ
หน้า 748-760
จามรกุล เหล่าเกียรติกุล, ณัฐวี อุตกฤษฏ์ และ พยุง มีสัจ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์
หน้า 761-772
สุกิจ จันทวงศ์ และ สุรชัย จันทร์จรัส
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย: กรณีศึกษาตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 773-783
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ และ วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
วิถีชุมชน: การจัดการความรู้เรื่องอาหารธรรมชาติ
หน้า 784-792
อุทุมพร หลอกโค และ วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th