KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
- ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2552
- ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2552
- ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2552
- ฉบับที่ 9 กันยายน 2552
- ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2552
- ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2552
- ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552
- ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552
- ฉบับที่ 4 เมษายน 2552
- ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552
- ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
- ฉบับที่ 1 มกราคม 2552
+ ปีที่ 13
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 14 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552

การแปลภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย
หน้า 471-481
พุธษดี ศิริแสงตระกูล และ นิกร ยาพรม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ความต้านทานของลูกยุงลาย Aedes aegypti Linnaeus (Diptera: Culicidae) ต่อสารทีมีฟอส
หน้า 482-488
วาสนา สอนเพิ่ง, สุภาณี พิมพ์สมาน และ สมศักดิ์ อรรฆศิลป
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Effect of Exogenous Methyl Jasmonate on the Internal Browning of Pineapple fruit (Ananas comosus L.) cv. Pattavia
หน้า 489-498
Phrutiya Nilprapruck and Phakatip Yodmingkhwan
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปรับปรุง Oscillation damping ของระบบไฟฟ้ากำลังประเทศลาวโดยการใช้ตัวเพิ่มเสถียรภาพ
หน้า 499-514
สมสนิท เสด็จตัน, ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ หังสะสูตร, พงศ์ศักดิ์ บินสมประสงค์ และ จิตติพัฒน์ ตริยางกูรศรี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของความเข้มข้นเชิงพื้นผิวต่อโครงสร้างและพลวัติของโมเลกุล 18-คราวน์-6 ที่รอยต่อระหว่างน้ำ - คาร์บอนเตตระคลอไรด์: ศึกษาด้วยวิธีจำลองพลวัติเชิงโมเลกุล
หน้า 515-524
ศรีประจักร์ ครองสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการชลประทานจากแหล่งน้ำบาดาล ในพื้นที่ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน้า 525-538
เกรียงศักดิ์ ศรีสุข, หล้า อาจวิชัย, สุวันชัย นาดี, โพยม สราภิรมย์, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ จักรกฤช เจียวิริยบุญญา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การออกแบบแหล่งจ่ายไฟเดียวสำหรับวงจรขับเกตและวงจรควบคุมของอินเวอร์เตอร์สามเฟส
หน้า 539-549
จารุวัฒน์ มณีรัตนาพร, มงคล ดาวสว่าง, ปานหทัย บัวศรี และ กฤษ เฉยไสย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้สารละลายใบยาสูบเพื่อควบคุมเห็บปลา (Argulus spp.) ในปลาทองหัวสิงห์
หน้า 550-555
สมฤดี ศิลาฤดี, จักรกฤษ วราเอกศิริ และ สุชาติ เรืองภาณุพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของขนาดฟองอากาศและความเค็มต่อประสิทธิภาพการแยกของแข็งทั้งหมดของเครื่องแยกโฟมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
หน้า 556-564
ชลี ไพบูลย์กิจกุล, เอกชัย มาลาพล, เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ สรวิศ เผ่าทองสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่ไม่สามารถกำหนดแหล่งกำเนิดได้จากน้ำผิวดินที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา
หน้า 565-578
ณภัทร น้อยน้ำใส
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณค่าทางโภชนาการของด้วงมูลสัตว์ที่บริโภคได้ 4 ชนิดในขอนแก่น
หน้า 579-587
ปิยะนุช บ่อพิมาย และ สินีนาฏ ศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th