KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2552

ระยะเวลาปลอดเชื้อของเครื่องมือผ่าตัดที่ห่อหุ้มด้วยผ้าฝ้ายที่ผ่านการซักรีด
หน้า 375-383
ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์ และ นวชล จงเปรมกิจไพศาล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ความสัมพันธ์ของความเข้มข้นซีรัมรีสิสตินกับดัชนีมวลกายของเด็กอ้วนในจังหวัดมหาสารคาม (อายุ 13-15)
หน้า 384-393
ธิดารัตน์ สมดี, อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ และ สุวิมล สังฆะมณี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมโปรตีนไหมเซริซินและคุณลักษณะของผงไหม
หน้า 394-402
จุรีวรรณ รองศักดิ์ และ สุธาสินี ทัพพสารพงศ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เทคนิคโครมาโตรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์การปนเปื้อนไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางสมุนไพรขจัดสีผิวชนิดครีม
หน้า 403-411
Supawadee Daodee, Duangsuda Apiwatdamrongkit and Bung-orn Sripanidkulchai
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในตัวอย่างบัวบก โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอบชั่นสเปกโทรโฟโตเมตรี
หน้า 412-420
วิรัช เรืองศรีตระกูล และ ฉันทนา อารมย์ดี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความชุก และการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากคนขาย และเนื้อสุกร
หน้า 421-428
สรรเพชญ อังกิติตระกูล, ฐิติมา นุตราวงศ์ และ อรวรรณ แจ่มจันทร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
หน้า 429-435
ภัทริกา ต่างใจเย็น, ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ และ ฐานยา โกมุทรินทร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการกลายพันธุ์ของสมุนไพร 5 ชนิด ในวงศ์ Euphorbiaceae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 436-446
ประนอม จะปิน และ วรรณทิพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
มะเร็งท่อน้ำดี และลักษณะทางพยาธิกายวิภาคในผู้ป่วยจังหวัดอุบลราชธานี
หน้า 447-459
รัตนา เล็กสมบูรณ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของครีมโปรตีนกาวไหมต่อการสร้างคอลลาเจนและการรักษาแผลทางผิวหนังในหนูทดลอง
หน้า 460-470
พรอนงค์ อร่ามวิทย์, วรรณี อังคศิริสรรพ และ ธีระพล ศรีชนะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th