KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 225-230
กลุ่มวิจัยการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมป่าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ผลกระทบของไอเสียจากการใช้เอทานอลบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
หน้า 231-240
ธนา ชีพสมทรง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยในกระบวนการผลิตที่มีอิทธิพลต่อความชื้นของอาหารกุ้งกุลาดำ
หน้า 241-252
ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินการคายระเหยจากข้าวนาสวนอาศัยน้ำฝนโดยสมการแบบเรียบง่าย
หน้า 253-263
เกริก ปั้นแหน่งเพ็ชร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแปลภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย
หน้า 264-274
พุธษดี ศิริแสงตระกูล และ นิกร ยาพรม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เครื่องคั่วงา
หน้า 275-282
อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ พิสิษฐ์ เตชะรุ่งไพศาล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากหมึก ในจังหวัดสงขลา
หน้า 283-290
วิภาวี ศรีทาสร้อย, เสกสรร สุธรรมานนท์, นภิสพร มีมงคล และ กิตติ เจิดรังสี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำดับขั้น: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเอทานอลจากชานอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 291-301
นัทธพงศ์ นันทสำเริง, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส และบรรชา บุดดาดี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปรับปรุงเสถียรภาพของระบบทางกลไม่เชิงเส้น 2 DOF ที่มีเฟสไม่ต่ำที่สุด
หน้า 302-313
อิทธิเดช มูลมั่งมี และ สโรช ไทรเมฆ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พารามิเตอร์การทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดที่มีผลต่อความสูญเสียจากชุดหัวเกี่ยว สำหรับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
หน้า 314-321
ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และ วินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของมุมครีบวงเดือนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกน
หน้า 322-330
สมชาย ชวนอุดม และ วินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th