KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

ฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดจากหนอนตายหยาก
หน้า 112-122
วาสนา สอนเพ็ง, สุภานี พิมพ์สมาน และ ฉันทนา อารมย์ดี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การเพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ระบบควบคุมไทรแอค
หน้า 123-132
จตุพร บุณนคร, มงคล ดาวสว่าง, ปานหทัย บัวศรี และ กฤษ เฉยไสย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
วัสดุเหนือธรรมชาติ
หน้า 133-149
นันทกานต์ วงศ์เกษม และ คณิศร์ มาตรา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของสารอะทราซีนต่อการเจริญพันธุ์ของหนูเม้าส์เพศเมีย
หน้า 150-161
อำพา เหลืองภิรมย์ และ ทัศนีย์ภรณ์ จันทร์ศรจักร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การทดสอบชุดไพรเมอร์สำหรับบ่งชี้ race ของเชื้อรา oxysporum f.sp. lycopersici
หน้า 162-170
สุรชัย ชลดำรงค์กุล, สันติ กิตติบรรพชา และ ภัทพิมล ไสว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุจราจรสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 171-180
ธีระชัย คมปรัชญา และ พนกฤษณ คลังบุญคลอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจสำหรับวิเคราะห์จุดอันตรายบนโครงข่ายถนนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 181-191
ธีระชัย คมปรัชญา และ พนกฤษณ คลังบุญคลอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาองค์ประกอบหลักทางเคมีของสาโทที่หมักโดยยีสต์สายพันธุ์ต่าง ๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หน้า 192-201
พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์, อรรคพล คำภูแสน, พัฒนา เหล่าไพบูลย์, กิติพงษ์ เวชกามา และ ลักขณา เหล่าไพบูลย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
โครงสร้างและการออกแบบกระจกต้นแบบสำหรับช๊อตต์คีย์ไดโอดแบบรีเซิฟ 3 มิติ
หน้า 202-212
พีรศักดิ์ จันทร์งาม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การควบคุมเชื้อราบนเมล็ดถั่วลิสงโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ
หน้า 213-223
สมิทธ์ ปรีชาญาฯ, กิตติพงษ์ ตันมิตร, อำนาจ สุขศรี และ ปุญชรัสมิ์ สิริพุทไธวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th