KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551

แวดวงวิจัย มข.
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

สินเชื่อชนบทในความอยู่รอดของวิสาหกิจขนาดเล็ก: ปรากฏการณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 1207-1216
สุรนาท ขมะณะรงค์ และ กิมาพร ขมะณะรงค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

สภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปหลักสูตรวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในประเทศไทย
หน้า 1217-1235
วรรณทิพา รอดแรงค้า, นฤมล ยุตาคม และ พรทิพย์ ไชยไส
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สถานภาพและความต้องการในการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 1236-1241
ดร. อัญชลี สารรัตนะ, ปนัดดา ญวนกระโทก และ ปนัดดา วงค์จันดา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
งานศึกษาเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาที่พบในไทย: ผลการสำรวจเบื้องต้น
หน้า 1242-1256
เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และ นักวิจัย ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสามารถในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น: การพิจารณาข้อมูลทางการเงิน
หน้า 1257-1272
ศิริลักษณ์ ศุทธชัย และ นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพยากรณ์ภาวะล้มละลายของอุตสาหกรรมโรงสีข้าว ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
หน้า 1273-1287
ปวีนา กองจันทร์, สันติ เติมประเสริฐสกุล และ วิไลพร ไพศาล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาระบบจดหมายเวียนทางอีเมล สำหรับเว็บไซต์สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
หน้า 1288-1297
ทองจุล ขันขาว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver สำหรับ ผู้เรียนทางอินเทอร์เน็ตของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
หน้า 1298-1309
นฤมล อันตะริกานนท์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสำรวจสภาพการเรียนการสอนเรื่องเสียง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตรัง
หน้า 1310-1320
ลือชา ลดาชาติ และ วรรณทพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แนวคิดทางเลือกเรื่องการหายใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน้า 1321-1331
จุฬารัตน์ เลี้ยงไกรลาศ และ นฤมล ยุตาคม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาการสอนเรื่องระบบนิเวศในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
หน้า 1332-1344
จีระวรรณ เกษมสิงห์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู: รายวิชาการสังเกตและปฏิบัติงานในชั้นเรียนสำหรับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี
หน้า 1345-1357
เอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝ่ายคำตา และ วรรณทิพา รอดแรงค้า
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th