KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 กันยายน 2551

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 881-884
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

คาริโอไทป์ของชะนีมือขาว (Hylobates lar) ด้วยวิธีการย้อมสีแบบธรรมดา
หน้า 885-894
Alongkoad Tanomtong, Praween Supanuam, Sumpars Khunsook and Roungvit Bunjonrat
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
The Diversity of Pteridophytes along a Natural Trial at Phu Soi Dao National Park, Phitsanulok Province, Thailand
หน้า 895-905
สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์, เสวียน เปรมประสิทธิ์, คงศักดิ์ พร้อมเทพ และ เพ็ญศิริ นภีรงค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กิจกรรมการต้านจุลินทรีย์ของน้ำผลไม้หมักต่อเชื้อโรคทางอาหารบางชนิด
หน้า 906-918
กรรณิกา ศรีประย่า และ ณฐนนท์ ตราชู
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของโอโซนต่อการรอดชีวิตของ Campylobacter jejuni
หน้า 919-929
ทิพรักษ์ วงษาดี, ณฐนนท์ ตราชู และ ไมตรี สุทธจิตต์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความแตกต่างทางอณุวิทยาของเชื้อ Campylobacter jejuni ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และนครพนม ด้วยเทคนิค PCR-RAPD
หน้า 930-938
เกษร ไพโรจน์วราการ และ ณฐนนท์ ตราชู
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การทดสอบประสิทธิภาพของแท่งเพาะชำจากวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
หน้า 939-946
ดวงสมร ตุลาพิทักษ์, เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ และ แก้วใจ อ้อชัยภูมิ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 2.5 นิ้ว
หน้า 947-956
สุภชัย พลน้ำเที่ยง และ เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพในใบและเมือกจากใบปอโมโรเฮยะ
หน้า 957-968
อนุชิตา มุ่งงาม, วิภาวดี พันธ์หนองหว้า, ศศิชา โพธิ์อุดม, สุชาดา อนันทอง และ มานิตย์ อ่อนนางใย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเพิ่มผลผลิตในสายการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต
หน้า 969-980
วิชัย จันทรักษา, ปฏิพัทธ์ หงษ์สุวรรณ และ เฉลิมพล บุญอ่อน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ผลกระทบของอุปกรณ์จับยึด สไลเดอร์บาร์ในกระบวนการขัดเปิดผิวหน้า
หน้า 981-992
เกรียงศักดิ์ แสนสำโรง และ สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลการศึกษาและสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนแบบทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม เพื่อใช้ในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิว
หน้า 993-999
คธาวุธ กาญจนเลขา, อำนาจ สุขศรี และ กิตติพงษ์ ตันมิตร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th