KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 769-772
ศูนย์วิจัยและการบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การตรึงเอนไซม์ไทโรซิเนสบนแผ่นเมมเบรนโพลีอีเธอร์ซัลโฟนและการประยุกต์ใช้
หน้า 773-783
พีกุน คราย, วราภรณ์ ภูตะลุน และ นายธิดา วีระปรียากูร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินผลของการให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ปกครองในทารกน้ำหนักตัวต่ำกว่ามาตราฐานมาก: การศึกษานำร่อง
หน้า 784-796
สุรัสวดี มรรควัลย์ และ พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อกลับสู่บ้าน
หน้า 797-806
ภัทระ แสนไชยสุริยา, วงศา เลาหศิริวงศ์, สุวรรณา บุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, ธีระ ฤทธิรอด, ภพ โกศลารักษ์ และ เพลินตา ศิริปการ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาความรู้และการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หน้า 807-818
น้อมจิตต์ นวลเนตร์, ปริญญา วรรณกุล, ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล, อุไรรัตน์ จันทะเลิศ, บุศรา เพชรโต, พุทธิพงษ์ พลคำฮัก และ สาวิตรี วันเพ็ญ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาการคงอยู่ของพลาสมิดอนุพันธุ์ที่มาจาก pBC16 ใน Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
หน้า 819-828
มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็ง ด้านการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หน้า 829-837
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง, ภาณี ฤทธิ์มาก และ วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยโรคมะเร็ง (นันฮ๊อดกิ้นลิมโฟมา, มะเร็งเต้านม, มะเร็งต่อมลูกหมาก) เปรียบเทียบระหว่างอาชีพเกษตรกรกับข้าราชการที่รับการรักษาในโรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
หน้า 838-850
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์, เปรมจิตร์ สินชัย และ ธนาวิทย์ จันทพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
โมเดลทำนายผลจากการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสี
หน้า 851-865
สุพจน์ คำสะอาด, วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย, ศรีชัย ครุสันธิ์, สุพรรณี ศรีอำพร, กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง, สุวรรณี มหาวีรวัฒน์ และ พวงแก้ว พรหมรส
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ของน้ำมะนาว และน้ำมะกรูดต่อเชื้อสแตปฟิโลคอคไคที่ให้ผลบวกต่อการทดสอบโคแอคกุเลส ที่แยกได้จากสุนัข
หน้า 866-872
พิทยา ภาภิรมย์, อรุณี บุตรดาสี และ วชิราภรณ์ กัมปนาวราวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเปรียบเทียบผลของจุลินทรีย์ อี เอ็ม และน้ำส้มควันไม้ต่อการยับยั้งเชื้อ Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis
หน้า 873-880
นริศร นางาม, ฐิติมา นุตราวงศ์ และ พิณซอ กรมรัตนาพร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th