KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 กรกฏาคม 2551

การเตรียมนาโนคอมพอสิตพอลิพอลิพรอพิลีน/ไฮโดรโฟบิกซิลิกา
หน้า 621-626
ศิวลักษณ์ จันทร์คง และ กาวี ศรีกูลกิจ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

Preparation of surfactant-free nanoparticles of methoxy poly(ethylene glycol)-b- poly (?-caprolactone-co-D, L-lactide) diblock copolymers)
หน้า 627-634
Yodthong Baimark, Mangkorn Srisa-ard, Jirasak Threeprom1, Chaiyasit Sittiwet, Yaowalak Srisuwan, Nualchai Kotsaeng, Nual-Anong Narkkong and Wilaiwan Simchuer
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Microcrystalline silicon oxide p-layer and its application to solar cell
หน้า 635-637
C. Piromjit, W. Techakittiroj, N. Pingate and Porponth Sichanugrist
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Preparation of cerium oxide nanoparticles from monazite ore with microemulsion method
หน้า 638-642
Pipat Pichestapong and Uthaiwan Injarean
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Preparation and characterization of silk fibroin and methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(D,L-lactide) nanocomposite films
หน้า 643-650
Yaowalak Srisuwan, Nualchai Kotsaeng, Mangkorn Srisa-ard, Chaiyasit Sittiwet and Yodthong Baimark
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของ Bi2Te3
หน้า 651-656
ทวีวัฒน์ ข่วงทิพย์, ทศวรรษ สีตะวัน, สำเร็จ คันธี and วิทยา อมรกิจบำรุง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Preparation and characterization of nonionic nano -vesicles prepared from various surfactant types
หน้า 657-662
Bancha Yingngam, Nuttapun Supaka and Wandee Rungseevijitprapa
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ระหว่างเมทิลเมทาคริเลตกับยางธรรมชาติ โดยกระบวนการอิมัลชันพอลิเมอร์ไรเซชัน
หน้า 663-668
ปฏิมา บุตรชา, ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ และ ปวีณา ฆารไสว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Development of liposome containing mycophenolic acid
หน้า 669-672
Napaporn Rattanat, Kamonthip Wiwattanawongsa, Chomchan Amnuaikit, Chalearmkiat Songkram, Suthimaln Ingkatawornwong and Sirirat Pinsuwan
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Antityrosinase and antioxidant activities of selected Thai herbal extracts
หน้า 673-676
Chatchawan Srichayanurak and Methin Phadungkit
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสมบัติเฉพาะของพอลิแอลแลกติกแอซิดที่เตรียมโดยกระบวนการพอลิเมอไรเซชันแบบบัลค์ โดยใช้ทิทาเนียมบิวทอกไซต์และองค์ประกอบของแสตนนัท
หน้า 677-682
ปทิตตา เปลี่ยนประเสริฐ, ปวีณา ฆารไสว และ ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Physicochemical characteristics of liposomes for quercetin delivery
หน้า 683-693
Saengrawee Sutthiparinyanont, Aroonsri Priprem and Malyn Chulasiri
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาการดูดซับของสารลดแรงตึงผิวบนอนุภาคยางธรรมชาติ
หน้า 694-700
เปมิศา ป้องนารา, ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ และ สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันของพอลิ (เมทิล เมทาคริเลต) และ พอลิ (2-ไฮดรอกซีเอทิล เมทาคริเลต) บนอนุภาคยางธรรมชาติ
หน้า 701-706
รินรวี อินทรภูมิ, ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ และ สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมกละการศึกษาคุณลักษณะของเยื่อเลือกผ่านแบบเมทริกซ์ผสมของยางธรรมชาติผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และซีโอไลท์
หน้า 707-714
จริยา ปัดถานะ, ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ และ สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Preparation of hydroxyapatite powder by a spray dry method
หน้า 715-722
N. Monmaturapoj, C. Yathongchai and W. Soodsawang
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Solar photovoltaic/thermal system for Thai hospital
หน้า 723-725
Kamonpan Chumpolrat, Thipjak Nualboonrueng, Porponth Sichanugrist and Suriya Sukarin
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Mechanical properties of Bi2Sr2Ca2Cu3O10
หน้า 726-730
Nutchanun Prainetr and Tosawat Seetawan
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสังเคราห์วัสดุอะมอร์ฟัสของ BSCCO ด้วยวิธี melt-quench
หน้า 731-737
ทศวรรษ สีตะวัน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Physical properties of natural rubber filled with pottery stone
หน้า 738-742
Khanittha Noomun, Saowaroj Chuayjuljit and Kanoktip Boonkerd
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโนของซิลิกาด้วยพอลิสไตรีนผ่านการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน
หน้า 743-749
พัชรา แหวงอาราม, เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ และ อรอุษา สรวารี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Dispersion of titanium dioxide nanoparticles in silicone oil using poly(ethylene glycol-b-dimethylsiloxane-b-ethylene glycol) triblock copolymers as dispersants
หน้า 750-758
Surachet Toommee, Nisanart Traiphol, Metha Rutnakornpituk and Rakchart Traiphol
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Properties of aluminum oxynitride (AION) thin film grown by reactive RF magnetron sputtering
หน้า 755-758
Nampueng Pangpaiboon, Win Bunjongpru, Opas Trithaveesak, Jiti Nukeaw and Nisanart Traiphol
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมอนุภาคระดับนาโนของซิลิกา/พอลิเมทิลเมทาครเลตคอมพอสิต ผ่านการเกิดพอลิเมอร์แบบดิฟเฟอเรนเชียลไมโครอิมัลชัน
หน้า 759-762
ศรีสุดา ศรีดาว, อรอุษา สรวารี และ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมและสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เคลย์ นาโนคอมพอสิท
หน้า 763-768
สุรีรัตน์ ใช้เอกปัญญา, กนกทิพย์ บุญเกิด และ เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th