KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 163-167
ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การออกแบบและสร้างระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบพัลส์ดีซีสองขั้วสำหรับการสังเคราห์ฟิล์มบาง
หน้า 168-174
วีระศักดิ์ ซอมขุนทด, ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน, นุวัติ พิมพะบุตร, เอียน โทมัส และ วิทยา อมรกิจบำรุง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Screening and Isolation of Alkalophilic Cyclodextrin Glucanotransferase (CG Tase) Producing Bacteria from Soil
หน้า 175-181
สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์ และ สุรีย์ ตันติอนุนานนท์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรึงและการพิสูจน์ลักษณะของสารไพโอเวอร์ดีน I บนไมเซลล์เท็มเพล็ตซิลิกาที่ดัดแปลงหมู่ฟังก์ชันเป็นสารคีเลต
หน้า 182-196
วรการ ชามงคลประดิษฐ์, เฮอร์เบิร์ต บุดซิไควิซ, ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย และ เฉลิม เรืองวิริยะชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณภาพน้ำและปริมาณโลหะหนักในตะกอนดินและหอยกินได้ที่บึงโจด จังหวัดขอนแก่น
หน้า 197-207
ลำใย ณีรัตนพันธุ์ และ ชิตชล ผลารักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของสารสกัดกระเทียม
หน้า 208-213
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ และภารดี ช่วยบำรุง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความเที่ยงตรงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการซื้อหวยพัฒนาลาวและสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย
หน้า 214-224
ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, อโนทัย ตรีวานิช และ คำพุ อินทวร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กระบวนการรักษาสภาพรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
หน้า 225-235
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ และ จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของสมบัติทางเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวผสมที่มีต่อคุณภาพข้าวหุงสุก
หน้า 236-250
อรุณี เชื้อแก้ว, วรนุช ศรีเจษฎารักข์ และ จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสร้างและประเมินผลสมการประมาณความสูญเสียจากระบบการนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไฟลตามแกนสำหรับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
หน้า 251-260
สมชาย ชวนอุดม และ วินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
จลนพลศาสตร์การอบแห้งแครอทด้วยสนามไฟฟ้าร่วมอากาศร้อน
หน้า 261-268
สันติ สุดเฉลียว, ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และ อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้ยาง STR 5L ผสมผลเฟอร์ไรต์ป้องกันรังสีแกมมา
หน้า 269-278
กัลยาณี คุปตานนท์, เล็ก สีคง, ไตรภพ ผ่องสุวรรณ และ สมพงษ์ นนทพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th