KKU Research Journal
ISSN 0859-3957


+ ปีที่ 20
+ ปีที่ 19
+ ปีที่ 18
+ ปีที่ 17
+ ปีที่ 16
+ ปีที่ 15
+ ปีที่ 14
+ ปีที่ 13
- ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
- ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2551
- ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2551
- ฉบับที่ 8 กันยายน 2551
- ฉบับที่ 7 สิงหาคม 2551
- ฉบับที่ 6 กรกฎาคม 2551
- ฉบับที่ 5 มิถุนายน 2551
- ฉบับที่ 4 พฤษภาคม 2551
- ฉบับที่ 3 เมษายน 2551
- ฉบับที่ 2 มีนาคม 2551
- ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2551
+ ปีที่ 12
+ ปีที่ 11
+ ปีที่ 10
+ ปีที่ 9
+ ปีที่ 8
+ ปีที่ 7
+ ปีที่ 6
+ ปีที่ 5
+ ปีที่ 4
+ ปีที่ 3
+ ปีที่ 2
+ ปีที่ 1

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551

ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ
หน้า 1-4
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอร์เทสสูง
หน้า 5-14
นิภา มิลินทวิสมัย เศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา และสุวรรณา เนียมสนิท
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ชีววิทยา การสืบพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์เบื้องต้นของปลาไหลนา (Monopterus albus Zuiew) โดยให้วางไข่ ตามธรรมชาติในบ่อคอนกรีต
หน้า 15-22
วิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจวิเคราะห์ยีนก่อโรคใน Campylobacter jejuni
หน้า 23-32
ณฐนนท์ ตราชู และศศิณี กันยาบุญ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้ใบฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ควบคุมโรคขี้ไหลในลูกโคนม
หน้า 33-44
พิณซอ กรมรัตนาพร พิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ และชัยพร สร้อยคำ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบเครื่องมือเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ในอากาศระหว่าง Andersen Impactor ชนิด 6 ชั้นและชนิดชั้นเดียว (N6)
หน้า 45-54
ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ และภารดี ช่วยบำรุง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจหาโรคไข้เห็บโดยใช้วิธี PCR ในโคนมพันธุ์ TMZ
หน้า 55-62
จักริน ศรีวโรทัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลกระทบของปัจจัยแปรรูปต่อคุณภาพนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม
หน้า 63-76
จินตนา ศรีผุย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของปลายอน (Pangasius macronema Bleeker) ที่เลี้ยงในกระชัง โดยใช้อัตราการปล่อยแตกต่างกัน
หน้า 77-84
ภาสกร แสนจันแดง และอนุพงษ์ สนิทชน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยตรงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวโดยวิธีพีซีอาร์และตัดด้วยเอ็นไซม์
หน้า 85-94
เสกสิทธิ์ สังคีรี และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิภาพของเคอร์คูมินอยด์ในการยับยั้ง Staphylococcus aureus
หน้า 95-102
เยาวลักษณ์ บานเพียน และพรรนิภา ศิริเพิ่มพูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมของอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata Link) วัยรุ่น
หน้า 103-113
ชลี ไพบูลย์กิจกุล ทิราภรณ์ โยธะคง และเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้วัสดุอินทรีย์ในนาข้าวอินทรีย์ที่มีการลดก๊าซมีเทน
หน้า 114-125
พัชรี แสนจันทร์ กัลยกร โปร่งจันทึก และดวงสมร ตุลาพิทักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาวิธีเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์สารฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในผลไม้ โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography/Photo Diode Array Detector
หน้า 126-136
วิไล เส และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโน LaMnO3 เตรียมโดยวิธีโซล-เจลแบบดัดแปลง
หน้า 137-152
สุจิตตรา แดงสกุล และสันติ แม้นศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณภาพน้ำในแม่น้ำมูลที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ จ.อุบลราชธานี เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ
หน้า 153-162
พัชรี บุญศิริ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th