KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2550

ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
หน้า 369-373
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ฤทธิ์ทำลาย oocyst ของ Isospora suis และ Eimeria tenella ของสารสกัดสมุนไพรไทย
หน้า 374-380
พิทัย กาญบุตร และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชสมุนไพรโคค่า (Erythroxylum coca Lam.: วงศ์ Erythroxylaceae) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 381-386
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ และอัจฉรา ธรรมถาวร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การนำฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ และคุณค่าทางโภชนาการของรำข้าวที่ผ่านขบวนการไฮโดรไลซ์ด้วยเอ็นไซม์ไฟเตสร่วมกับกรดในอาหารไก่ไข่
หน้า 387-392
วินัย ใจขาน และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เซลล์พันธุศาสตร์ของกล้วยไม้บางชนิดในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 393-401
สุมนทิพย์ บุนนาค และปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบโครงสร้างชุมชนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ต่างกัน ในลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 402-419
ชุติมา หาญจวณิช และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
โลหะหนักในปลาน้ำจืดในแม่น้ำพองและซี
หน้า 420-430
อรุณศรี ปรีเปรม และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูซัน
หน้า 431-441
สิงหนาท พวงจันทน์แดง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พารามิเตอร์การทำงานของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีผลต่อความสูญเสียจากระบบการนวด
หน้า 442-450
สมชาย ชวนอุดม และวินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะใต้ผิวดิน ในพื้นที่ที่มีการขยายตัวของโพรงใต้ผิวดินกว้างขึ้นตามลำดับ
หน้า 451-464
เพียงตา สาตรักษ์ เด่นโชค มั่นใจ และสุวิจักขณ์ มีสวัสดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลภาวะติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปากของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว
หน้า 465-471
วราวรรณ อุดมความสุข และพิชาณี แสนมโนวงศ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ Arylamine N-acetyltransferase 1 จากเซลล์ท่อน้ำดีเพาะเลี้ยง
หน้า 472-480
เบญจพร บุราณรัตน์ เอื้อมเดือน ประวาฬ และวีรพล คู่คงวิริยพันธุ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยากลุ่ม cephalosporins โดยใช้ HPLC สำหรับหาคุณภาพยา ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
หน้า 481-491
จินดา หวังบุญสกุล สมรัก ธีรตกุลพิศาล และบันลือ สังข์ทอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย
หน้า 492-498
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักในยาแผนโบราณไทยที่ผลิตใน 5 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น
หน้า 499-507
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ศักยภาพของธุรกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 508-516
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ สุเมธ แก่นมณี และอดุลย์ อภินันทร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แนวทางการจัดทำธุรกิจสวนส้มอย่างยั่งยืน ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย
หน้า 517-528
ปณัทพร เรืองเชิงชุม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษารูปแบบของแหล่งที่พักแรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน้า 529-536
สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ จัดการการตลาดของธุรกิจชุมชนประเภทผลิตเพื่อขาย: กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนตำบลบ้านยาง และตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน้า 537-542
ธีรศักดิ์ จินดาบถ นนทิภัค เพียรโรจน์ และชญานิน ปรัชญานุสรณ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การทดสอบภาวะสบายด้านอุณหภูมิ ของผนังไม้ไผ่ฉาบดินในบ้านพักอาศัย
หน้า 543-553
วารุณี ภูสนาม และหวัง หุ้ยอิ๋ง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th