KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2550

ลักษณะของ Achlya bisexualis ที่แยกได้จากไข่ปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
หน้า 195-202
ขวัญประเสริฐ พันธ์ุชัย ชุติมา หาญจวณิช และนิลุบล กิจอันเจริญ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ชุมชนโรติเฟอร์ในแหล่งน้ำชั่วคราวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หน้า 203-209
ละออศรี เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Agromyzid Leafminers and Their Parasitoids on Vegetables in Nothern Vietnam
หน้า 210-220
Dang Thi Dung Ho Thi Thu Giang
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กายวิภาคศาสตร์ผิวใบของพืชสกุลผักไผ่น้ำบางชนิดในประเทศไทย
หน้า 221-228
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ประนอม จันทรโณทัย และเดวิด เอ ซิมสัน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สัณฐานวิทยาสปอร์เฟินสกุล Pyrrosia Mirbel (Polypodiaceae) ในประเทสไทย
หน้า 229-236
กนกอร โคตรนนท์ อัจฉรา ธรรมถาวร และประนอม จันทรโณทัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พืชวงศ์ผักบุ้งในบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย
หน้า 237-243
สุรพล แสนสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สถานภาพของสุนัขจิ้งจอกในป่าวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
หน้า 244-248
คมกริช วงศ์ภาคำ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ไมโครเบียลลิชชิ่งสังกะสีจากกากเกรดต่ำ
หน้า 249-256
ผกาวดี แก้วกันเนตร และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
เห็ดผึ้ง 9 ชนิดที่พบใหม่รายงานครั้งแรกในประเทศไทยจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและภูเรือ
หน้า 257-264
กรกช จันทร อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ และนิวัฒ เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียจากไลโซไซม์
หน้า 265-276
ยุวธิดา ปักโคทานัง สมฤดี บูรณ์เจริญ และสมปอง ธรรมศิริรักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้แมลงน้ำเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในน้ำแม่คำ จังหวัดเชียงราย
หน้า 277-288
กานต์ธิดา เชียงทอง และชิตชล ผลารักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ตัวดึงดูดของแบบจำลองสมการน้ำตื้นทั่วโลก
หน้า 289-299
ศศิธร สอนสนาม และดุษฎี ศุขวัฒน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสามารถของการทำนายในแบบจำลองบรรยากาศ
หน้า 300-306
ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ และดุษฏี ศุขวัฒน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การผลิตเส้นใยนาโน PCL-PLCG ด้วยการอิเลคโตรสปิน
หน้า 307-312
สินีนาฏ ศิริ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การคำนวณโครงสร้างอิเล็กทรอนิก และคุรสมบัติทางแม่เหล็กของอัลฟา-ควอทร์ซ ซิลิกาที่เจือด้วยโลหะแทรนซิชัน
หน้า 313-322
พินิจ กิจขุนทด เทวัญ เริ่มสูงเนิน และเอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเตรียมโครงสร้างวัสดุชีวภาพแบบมีรูพรุนด้วยเทคนิคหล่อแบบ/กำจัดอนุภาค
หน้า 323-330
สุภาสินี ลิมปานุภาพ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของความเข้มข้นของสารเจือต่อพฤติกรรมการเผาผนึกของเบต้า-อลูมินาอิเล็กทรอไลท์ของแข็ง
หน้า 331-339
อนุสรณ์ นิยมพันธ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้ำเสียที่หลากหลายในประเทศไทย
หน้า 340-349
พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ผ่องศรี เผ่าภูรี และเฉลิมราช วันทวิน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การกระตุ้นความสามารถในการการเผาผนึกของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตทิทาเนตโดยใช้สารเจือ Bi2 O2 และ Cu2 o
หน้า 350-356
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล สู้ศึก รูปเหลี่ยม และอนุสรณ์ นิยมพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปรับปรุงการวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อบต. กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย
หน้า 357-367
ณรงค์ เหลืองบุตรนาค และโชติชัย เจริญงาม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th