KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2550

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หน้า 99-101
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การศึกษาจำนวนโครโมโซมของหอยทากบก จำนวน 14 ชนิดของประเทศไทย (Pulmonata:Achatinidae, Succineidae, Helicarionidae, Ariophantidae)
หน้า 102-109
พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา ชัดนารี มีสุขโข และชุตาภา คุณสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การผลิตและคุรสมบัติของเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิต โดยแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้จากกระบวนการหมักน้ำปลาไทย
หน้า 110-124
สิริพร ยศแสน อลิศรา เรืองแสง และมาซากิ ยาซูดะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ชีววิทยาและความกดไข่ของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย
หน้า 125-131
พุทธพรรณี บุยมาก นุกูล แสงพันธ์ และลออศรี เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเครื่องปรุงรสประเภทซอส
หน้า 132-137
วิรัช เรืองศรีตระกูล และธานี เทศศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อิทธิพลของข้าวโพด และข้าวโพดร่วมกับเส้นใยเห็ดหลินจือบดต่อระดับภูมิคุ้มกันและคลอเลสเตอรอลในซีรัมของหนุขาวไอซีอาร์
หน้า 139-146
นิวัฒ เสนาะเมือง ภัทยา ภาคมฤค และฤทธิชัย พิลาไชย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินค่าสัมประสิทธิ์การแพร่ประจายและค่าตัวประกอบความหน่วงในพื้อนที่ดินเค็ม
หน้า 147-156
ศุภสิทธิ์ คนใหญ? วิชัย ศรีบุญลือ และวิทยา ตรีโลเกศ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเปลือกเมื่อเก็บเกี่ยวรักษาในไซโลเหล็ก
หน้า 157-166
วินิต ชินสุวรรณ ศิโรรัตน ?พิลาวุธ และนิพนธ ?ป?องจันทร์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความชุกของเชื้อสเตรปโตคอคคัสชูอีส (Streptococcus suis) ในต่อมทอนซิลของสุกรที่เลี้ยงในโรงเรือนอีเวป
หน้า 167-172
กชกร ดิเรกศิลป์ ธีรวรรณ ผิวขาว และอดิศักดิ์ สมอ่อน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ ศึกษาอัตราการติดสารนิโคติน และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ที่ร่วมโครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ถวายราชินี 72 พรรษา ในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 173-182
สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนชีวสถิติของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 183-193
พงษ์เดช สารการ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th