KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2550

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน
หน้า 1-4
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การสำรวจการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 5-16
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ ณัฐสรธัญ พึ่งสว่าง และสันติ ชบางาม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ลักษณะของผงวุ้นว่านหางจระเข้เมื่อเตรียมโดยวิธีสเปร์ดราย
หน้า 17-23
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแยกและการศึกษาสมบัติทางเคมีของไพโอไชยานินที่ผลิตได้จากแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa TISTR 781 (ATCC 9027)
หน้า 24-32
กานดา เสาสูง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาสารหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 204
หน้า 33-42
ณัฐ โรจน์กิตติชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์อย่างครอบคลุมในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 43-52
สุวรรณา บุญยะลีพรรณ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปฏิบัติตามเกณฑ์ร้านยาคุณภาพภายหลังการรับรองมาตรฐานโดยสภาเภสัชกรรม
หน้า 53-65
น้องเล็ก บุญจง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การหบริหารส่วนตำบลใรนจังหวัดขอนแก่น
หน้า 66-75
ธิติพร ตนัยโชติ และนภจร อุ่นแก้ว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สันติวิธี มุมมองความหมายของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้า 76-89
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตวิชาครูกับสังคมอีสานกับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาหลักสูตร 5 ปี
หน้า 90-98
ลัดดา ศิลาน้อย อังคณา ตุงคะสมิต และองอาจ ศิลาน้อย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th