KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2549

ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล
หน้า 85-87
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจสอบดีเอ็นเอบ่งชี้สำหรับสัตว์ป่าวงศ์สัตว์ป่าวงศ์สัตว์กีบของไทย
หน้า 88-96
มนต์ชัย ดวงจินดา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเปราะภู (Caulokaempferia thailandica Larsen)
หน้า 97-102
สุมนทิพย์ บุนนาคและคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรคเรืองแสงในโรงเพาะฟักกุ้งก้ามกราม
หน้า 103-114
นิลุบล กิจอันเจริญ เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเดียว และนงนุช สุวรรณเพ็ง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ลักษณะและการปฎิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 115-122
อัญชลี สารรัตนะ ชานนท์ นนท์คุปต์ และปิยวุฒิ นันทไชย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาศักยภาพชุมชนริมทางหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากการจราจร
หน้า 123-134
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 135-147
เพ็ญณี แนรอท และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์คุณภาพยาเม็ด Norfloxacin และ Ofloxacin
หน้า 148-153
สุวรรณา วรรัตน์ ฉันทนา อารมย์ดี และพิมพ์ใจ วิมุกติพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณภาพน้ำเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 154-158
ฉันทนา อารมย์ดี และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของยาสมุนไรไทยสามตำรับในหนูแรทเบาหวาน
หน้า 159-168
พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความคิดเห็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อร้านยาคุณภาพ ตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม
หน้า 174-183
น้องเล็ก บุญจูง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคนะวันออกเฉียงเหนือ:กรณีศึกษาแหล่ง ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรมย์ เลย และอุบลราชธานี
หน้า 103-111
เพ็ญศรี เจริญวานิช; นิติพล ภูตะโชติ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การ สำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ
หน้า 112-120
บัญชร แก้มส่อง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิผล ของสื่อการสอนการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ระหว่างภาพพลิก และคู่มือการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรของวัยรุ่นนอกระบบ การศึกษา
หน้า 121-129
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 130-133
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th