KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549

ศูนย์วิจัยโรคเมลิออยโดสิส
หน้า 1-3
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะจริงของชั้นน้ำบาดาลเค็ม และโพรงใต้ผิวดิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หน้า 4-16
เพียงตา สาตรักษ์ วินิจ ยังมี และสุวิจักขณ์ มีสวัสดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การหาโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรกบนาอีสานที่มีการเพาะเลี้ยงโดยการวิเคราะห์ RAPD
หน้า 17-24
วิรัช จิ๋วแหยม ธงชัย จำปาศรี จิรชัย จัทนะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ป่าชุมชนในภาวะคุกคาม กรณีของ ป่าชุมชนดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 25-38
อัจฉราภรณ์ ภักดี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
โรคจุดดำของไรน้ำนางฟ้าและแบคทีเรียที่เกี่ยวข้อง
หน้า 39-45
หนูเดือน เมืองแสน สุวรรณนา เนียมสนิท สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่อสัดส่วนของร่างกาย และเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.)
หน้า 46-52
ปรีดา แทนออมทอง วิทยา ตรีโลเกศ วรพล เองวานิช
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิภาพของการให้วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อ Streptococcus agalactiae ในการป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล
หน้า 53-61
นิลุบล กิจอันเจริญ ชุติมา หาญจวณิช นงนุช สุวรรณเพ็ง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูโดยวุ้นว่านหางจระเข้
หน้า 62-67
กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ภาวะทางหัวใจของผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกเมื่อติดตามผู้ป่วยในเวลา 5 ปี ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 68-76
อรรฆิศา ไชกิจภิญโญ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ลดระดับกลูโคสในเลือดของสารสกัดใบขี้เหล็ก [Senna siamea(Lam.)] ในหนูแรท
หน้า 77-83
อำพา เหลืองภิรมย์ ณัฐธัญ แสนบัวผัน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th