KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
หน้า 185-187
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์และทางเคมีระหว่าง กระบวนการหมักปลาส้มที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักของไทย
หน้า 188-198
สิรินดา ยุ่นฉลาด และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
บทบาทของหอยขมที่มีต่อการสะสมสารอินทรีย์ในบ่อปลา
หน้า 199-207
วิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิจัยและพัฒนาอาหารและการให้อาหารกบ
หน้า 208-223
ธงชัย จำปาศรี และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อัตราการคายระเหยและการเจริญเติบโต ภายใต้สภาพแปลงนาในระยะเติมเต็มเมล็ด ของข้าวขาวดอกมะลิ 105
หน้า 224-232
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร และนิมิต วรสูต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสัมพันธ์ของความชื้นดิน การคายระเหย การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวขาวดอกมะลิ 105
หน้า 233-241
เกริก ปั้นเหน่งเพ็ชร และนิมิต วรสูต
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินชนิด บี1 บี2 จี1 และจี2 ในอาหารจำพวกน้ำพริกโดยวิธีโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
หน้า 242-249
วิรัช เรืองศรีตระกูล ทวี พรมดี และประดิษฐ์ เพียรักษา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เมื่อกลับสู่บ้านในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 250-261
วงศา เลาหศิริวงศ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความผิดปกติทางหัวใจในผู้ป่วยโรคบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี ที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรง
หน้า 264-268
วิบูลย์ วีระอาชากุล และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
โรค ไข้รูมาติกซ้ำและการติดเชื้อ บีต้าโมไลติกสเตรปโตคอคคัส กรุ๊ปเอ ในผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกที่ได้รับเบนซาทีนเพนนิซิลิน ป้องกันการเกิดโรคซ้ำอย่างสม่ำเสมอ
หน้า 269-272
มนัส ปะนะมณฑา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า 273-286
นาถสุดา จามรธัญญวาท
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th