KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2548

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน
หน้า 97-99
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกบพื้นเมืองด้วยเทคนิค RAPD
หน้า 100-105
วิรัช จิ๋วแหยม ธงชัย จำปาศรี และจิรชัย จันทนะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความหลากหลายของคลาโดเซอราและโคพีพอดในพื้นที่บุ่งทาม บริเวณลุ่มแม่น้ำมูล
หน้า 106-113
ลออศรี เสนาะเมืองและศิริชัย ไฝทาคำ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ ประเมินถิ่นอาศัย และพฤติกรรมการสืบพันธ์ของนกช้อนหอยขาว(Threskiornis melanocephalus) ภายหลังจากที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หน้า 114-119
อลงกต แทนออมทองและคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตอบสนองของถั่วลิสงต่อการใส่ปุ๋ยเคมีและปูนขาวเมื่อปลูกตามหลังข้าวในนาที่มีระดับน้ำใต้ผิวดินตื้น
หน้า 120-128
อนันต์ พลธานีและวิทยา ตรีโลเกศ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของอัตราการปล่อยที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกลบลูฟรอก
หน้า 129-134
สนอง เทียบศรีและวิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม ทองแดงและสังกะสีในยาแผนไทย โดยวิธีอะตอมมิคแอบซอบชั่น สเปคโทรโฟโทเมตรี
หน้า 135-140
วิรัช เรืองศรีตระกูล รัชยาพร อโนราช และประดิษฐ์ เพียรักษา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
กราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับ 2- ไฮดรอกซีเอทิลเมทาคริเลต
หน้า 141-150
ปวีณา ฆารไสว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเน้นการร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชากลุ่มสังคมศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
หน้า 151-162
ธีรวุฒิ โศภิษฐิกุล และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปฎิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 163-173
พอใจ พัทธนิตย์ธรรมและศิริพร คำสะอาด
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความคิดเห็นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อร้านยาคุณภาพ ตามมาตรฐานสภาเภสัชกรรม
หน้า 174-183
น้องเล็ก บุญจูง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคนะวันออกเฉียงเหนือ:กรณีศึกษาแหล่ง ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรมย์ เลย และอุบลราชธานี
หน้า 103-111
เพ็ญศรี เจริญวานิช; นิติพล ภูตะโชติ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การ สำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ
หน้า 112-120
บัญชร แก้มส่อง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิผล ของสื่อการสอนการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ระหว่างภาพพลิก และคู่มือการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรของวัยรุ่นนอกระบบ การศึกษา
หน้า 121-129
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 130-133
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th