KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2548

ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์
หน้า 1-4
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การจำแนกพืชสกุล Caulokaempferia K. Larsen (วงศ์ขิง) โดยการวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการจากข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
หน้า 5-12
ดวงกมล ทองอร่าม และวุฒิพงศ์ มหาคำ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจสอบเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ในเพลี้ยจักจั่นและการถ่ายทอดโรคโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
หน้า 13-21
ยุพา หาญบุญทรง วรรณภา ฤทธิสนธิ์ และชุตินันท์ ชูสาย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้พืชสมุนไพรไทย (หางไหล) ควบคุมประชากรหนอนแมลงวัน และการประยุกต์ใช้รักษาภาวะไมเอียซิสที่ผิวหนังในสัตว์
หน้า 22-30
สมบูรณ์ แสงมณีเดช และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของการใช้สมุนไพรเพื่อปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายในจังหวัดอุบลราชธานี
หน้า 31-41
ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 42-53
วงศา เลาหศิริวงศ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Lipovitellin mannitol salt agar supplemented with oxacillin ตรวจหาเชื้อ methicillin resistant Staphylococcus aureus โดยตรงจากสิ่งที่ส่งตรวจทางคลินิก
หน้า 54-60
สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูนศิริ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
องค์ประกอบทางเคมีจากตะแบกกราย
หน้า 61-64
วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ขอบเขต และวิวัฒนาการของเกลือหินใต้ผิวดินในหมวดหินมหาสารคามในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 65-78
เพียงตา สาตรักษ์ สุวิจักขณ์ มีสวัสดิ์ และวินิจ ยังมี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พื้นที่สาธารณะในชุมชนไทย-เลย การศึกษาทางด้านกระบวนการของพื้นที่ และสังคม : กรณีศึกษา หมู่บ้านนาอ้อ จังหวัดเลย
หน้า 79-86
สุกัญญา พรหมนารท และเบญจวรรณ ทัศนลีลพร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการนำระบบหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน้า 87-...
ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th