KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2547

นักปรุงพันธุ์พืชดีเด่น : รศ ดร.กมล เลิศรัตน์
หน้า 1-3
รศ ดร.กมล เลิศรัตน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

จำนวนโครโมโซมของพืชวงศ์ขิงในประเทศไทย
หน้า 4-9
สุรพล แสนสุข ปิยะพร แสนสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใส้สารสกัดจากรากหางไหลแห้งในการควบคุมลูกน้ำยุง
หน้า 10-15
สมบูรณ์ แสงมณีเดช และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การหมักน้ำตาลผสมระหว่างกลูโคสและไซโลส โดย Lactocococus lactis IO-1 เพพื่อผลิตกรดแลคติค
หน้า 16-22
พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาหาสาร Methamidophos และ Metphyl-Parathion ตกค้างในผักปลอดสารพิษในห้างแม็กโคร จังหวัดขอนแก่น
หน้า 23-28
สกุลรัตน์ อุษณาววงษ์, ธนานุช เมืองนาง และอริศรา สุดแสน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจัดการด้านกากของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้นจากการ ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
หน้า 29-38
กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำไมโครเอนแคปซูลของสารสกัดขมิ้น
หน้า 39-47
ภัทรวดี จันทร์แจ่ม และอรุณศรี ปรีเปรม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินเพื่อคาดการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการยุบตัวของโพรงเกลือหินใต้ ผิวดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาที่ หนองหาน กุมภวปี จังหวัดอุดรธานี และหนองบ่อ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
หน้า 48-60
เพียงตา สาตรักษ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาเครื่องกระเทาะเมล็ดกระบก
หน้า 61-74
สมโภชน์ สุดาจันทร์ และสมนึก ชูศิลป์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเชิงทฤษฏีของปฏิกิริยาดูดซับไฮโดรเจนบน Benzene-1,4-Dicarboxylate
หน้า 75-86
สุนันทา เฮงรัศมี และรัชนีกร พิลาสมบัติ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาผลของลักษณะของแผ่นกระจายไอน้ำและชั้นวางวัสสดุที่มีต่อระยะเวลา ที่ใช้ในการแทรกซึมผ่านหีบห่อวัสดุในห้องสเตอร์ริไลซ์ของเครื่องสเตอร์ริไลซ์ด้วย ไอน้ำชนิดแทนที่ด้วยแรงโน้มถ่วง
หน้า 87-96
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th