KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2546

ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 1-3
-
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การศึกษาการใช้เทคนิค พีซีอาร์-อาร์เอพดีในเบื้องต้นในกุ้งก้ามกราม
หน้า 4-10
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล; คมกริช พิมพ์ภักดี; อุไร เต็งเจริญกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบปริมาณสาร azadirachtin และฤทธิ์การยับยั้งการกินของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาสามชนิดต่อหนอนใยผัก
หน้า 11-17
รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สารอะเซทาไมด์ชนิดใหม่จากสารภี
หน้า 18-24
ศุภชัย ติยวรนันท์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระดับตะกั่วในเลือดของประชากรในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 25-31
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 32-40
กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การติดตาม ตรวจสอบ ลักษณะการยุบตัวของโพรงใต้ผิวดินด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
หน้า 41-52
เพียงตา สาตรักษ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยระบบถังเกรอะ-กรองไร้ออกซิเจน
หน้า 53-65
สายชล มือขุนทด
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพาความร้อนในท่อที่มีครีบเกลียวสอดอยู่ภายใน
หน้า 66-73
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
หน้า 74-82
เพ็ญณี แนรอท และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาปัญหาการเลียนแบบลายผ้าทอพื้นเมืองอีสานและโมเดลทางกฏหมายเพื่อคุ้มครองภูมิปัญหาท้องถิ่น
หน้า 83-96
ธัญญธร อินศร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับประถม
หน้า 97-104
วรรณิภา ศุกรียพงศ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th