KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2546

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
หน้า 1-3
บังอร ศรีพานิชกุลชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หน้า 4-6
นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความเป็นไปได้ในการใช้โปรตีนจากข้าวทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารกุ้งก้ามกราม
หน้า 7-12
บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล; คมกริช พิมพ์ภักดี; อุไรเต็งเจริญ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการให้อากาศต่อการหมักน้ำตาลไซโลสแบบกะโดย Lactococcus lactis
หน้า 13-19
พัฒนา เหล่าไพบูลย์; ลักษณา เหล่าไพบูลย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสัดส่วนการผสมข้าวจ้าวขาวดอกมะลิ 105 กับข้าวชัยนาท 1 และสภาวะการหุงให้ได้ข้าวสุกที่มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค
หน้า 20-33
เกษม นันทชัย; สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร; รัชฏา ตั้งวงศ์ไชย วิเชียร วรพุทธพร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สภาพการปฏิบัติเพื่อการผลิตมะละกอของเกษตรกรในภาคตะวันออกฉียงเหนือ
หน้า 34-42
มงคล ต๊ะอุ่น; สันติภาพ ปัญจพรรค์; สุทธิพงษ์ เปรี่ยงค้า; พัชรี ธีรจินดาขจร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 กม 36+474 (บริเวณสามแยกบ้านกุดกว้าง)
หน้า 43-54
ธเนศ เสถียรนาม; พนกฤษณ คลังบุญครอง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของความเอียงของแถบซี่นวดและระยะช่องว่าง ระหว่างตะแกรงนวดที่มีสมรรถนะการนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน
หน้า 55-62
วินิต ชินสุวรรณ; นิพนธ์ ป้องจันทร์; สมชาติ ชวนอุดม; วราจิต ยอม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการทำให้ปลอดเชื้อต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างเหล็กกับไซเดอโรฟอร์
หน้า 63-70
อรุณศรี ปรีเปรม; เฉลิม เรืองวิริยะชัย; ภัทราวดี จันทร์แจ่ม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สารมลพิษและฤทธิ์ก่อการกลายพันธ์ของน้ำจากแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาในหมู่บ้าน โดยใช้ Salmonella Typhimurium TA 98
หน้า 71-83
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์; ศิริลักษณ์ พาชนิด; บังอร ศรีพานิชกุลชัย; วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี;สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์; ชัชวาล ยุทธชัยยางกุล; เฉลิมศักดิ์ ท่านเจริญ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
วิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในรากมะยมโดยใช้เกรเดียน โครมาโทกราฟีของเหลว
หน้า 84-89
สุภาวดี ดาวดี; ฉวี เย็นใจ; จินดา หวังบุญสกุล; ประสาท กิตตะคุปต์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงาน
หน้า 90-100
จำเนียร มูลเทพ; เลิศชัย เจริญธัญรักษ์; เนสินี ไชยเอีย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ พัฒนาตลาดท่องเที่ยวของภาคตะวันออกฉียงเหนือ กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในอีสานใต้ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
หน้า 101-110
เพ็ญศรี เจริญวานิช; บุญเลิศ เล็กสมบูรณ์; ปรมัตถ์ เพียนอก; ชื่นจิตร อังวราวงศ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th