KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545

ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว(มข.)
หน้า 1-3
รศ.ดร.วินิด ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ระยะห่างระหว่างซี่ตะแกรงนวด ความเร็วลูกนวดและอัตราการป้อนที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียว
หน้า 4-10
วินิต ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ของตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิด
หน้า 11-21
วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์ ปริญญา ธีรมงกล สมเดช กนกเมธากล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจหาโพรงและชั้นเกลือหินใต้ผิวดินด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ
หน้า 22-32
เพียงตา สาตรักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษามะนาวโดยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปลงบรรยากาศ
หน้า 33-44
วรนุช ศรีเจษฎารักช์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสารดูซับทางการค้าในการดูซับสารพิษอะฟลาทอกซิน
หน้า 45-54
คมกริช พิมพ์ภักดี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของแอลกอฮอล์ และไดเมทิลในโตรซามีนต่อตับแฮมสเตอร์ที่ได้รับพยาธิใบไม้ตับ
หน้า 55-64
กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรที่ออกฤทฺธิ์ต้านแบคทีเรีย
หน้า 65-70
อรนุช ธนเขตไพศาล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสารตกค้าง Methamidophos และ Methyl-Parathion ในฝักในตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น
หน้า 71-74
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ ปิยะดา ส่งเสริมสกุล วรนท มาศวรรณา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th