KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2545

การวิจัยและการพัฒนาการใช้ประโยชน์เถ้าลิกไนต์ไทย
หน้า 1-6
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญาจินดา ประเสริฐ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การศึกษาดรรชนีความสมบูรณ์เพศของปลาบางชนิดในแม่น้ำโขง
หน้า 7-13
ธงชัย จำปาศรี; วิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความหลากชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอราในบึงกุดกระทิง จังหวัดหนองคาย
หน้า 14-25
จุฑามาส แสงอรุณ; ละออศรี เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของวิธีการให้โปรแกรมวัคซีนต่ออัตราการตายของไก่พื้นเมืองในหมู่บ้าน กรณีตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
หน้า 26-31
ไพรัตน์ ศรแผลง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การผลิตกรดแลคติคแบบต่อเนื่องจากน้ำตาลไซโลสโดย Latoccus lactis
หน้า 32-34
ดรุณี รุจกรกานต์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจหาแบคทีเรียบางชนิดจากอาหารปรุงสำเร็จภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 38-50
วรรณดี บัญญัติรัชต และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของฮิสติดีนต่อการแปลผลบวกฤทธิ์กลายพันธุ์ของปลาร้า
หน้า 51-61
บังอร ศรีพานิชกุลชัย; กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย; วรรณา ศิริแสงตระกูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
หน้า 62-69
จุฬาภรณ์ โสตะ; พรรณี บัญชรหัตถกิจ; อมรรัตน์ ภูกาบขาว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนากลยุทธในการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 70-77
ดรุณี รุจกรกานต์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ภาพสะท้อนจากเพลงกล่อมเด็กอีสาน
หน้า 78-85
สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์; กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาหลักการมัคคุเทศก์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
หน้า 86-92
นาถฤดี มณีเนตร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แบบพึ่งพาตนเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 93-104
พรรณี บัญชรหัตถกิจ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้กลวิธีการดูแลการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
หน้า 105-112
อาภาภรณ์ จีนดาประเสริฐ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th