KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2544

กระบวน การเรียนรู้และบทเรียนจากโครงการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษในโครงการพัฒนาชนบท เชิงบูรณาการ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิยาลัยขอนแก่น
หน้า 1-5
สุจินต์ สิมารักษ์; สุพัตรา ชาติบัญชาชัย; สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ(Wolffia arrhize)สำหรับการลดต้นทุ่นคำอาหารปลา
หน้า 6-15
ศิริภาวี ศรีเจริญ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสภาพป่าและพรรณพฤกษชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 16-24
ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความยาวของเส้นรอบวงอัณฑะและคุณลักษณะน้ำเชื้อกวางป่าในฤดูกาลที่แตกต่างกัน
หน้า 25-33
เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารกันหืนของสารละลายโทโคเฟอรอลสกัดจากรำข้าว(Oryza sative)
หน้า 34-44
วรนุช ศรีเจษฎารักข์; เกษม นันทชัย; ศรินทร สุวรรณรงค์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและยับยั้งไวรัสตับอักเสบบีของส่วนสกัดด้วยน้ำจากลูกใต้ใบและหญ้าใต้ใบ
หน้า 45-49
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวชนบทหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเลย
หน้า 50-58
พุษณุ อุตตมะเวทิน; ชัยยง ขามรัตน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินความสูญเสียจากการเก็บเกี่ยวข้าว
หน้า 59-67
วินิต ชินสุวรรณ; สมชาย ชวนอุดม; วราจิต พะยอม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสำรวจความปลอดภัยในงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 68-74
ชุมพล จันทรสม; กิตติมา จันทรสม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การใช้สารสนเทศอินเทอร์เน็ตของนักวิจัยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
หน้า 75-86
มาลี กวบมาลา; สุนัสริน บัวเลิศ; กันยารัตน์ ดัดพันธ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเบื้องต้นสำหรับการกำหนดพันธุ์และตลาดลำใยส่งออก
หน้า 87-95
เพ็ญศรี เจริญานิช; วรนุช ศรีเจษฎารักข์; ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th