KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2544

การเพราะเลี้ยงจิ้งหรีด
หน้า 1-2
ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา และ ผศ.ดร.ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราไธออนในหนูขาว
หน้า 3-13
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์; ธานี เทศศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาบางประการของสารสกัดด้วยน้ำจากสมุนไพรโคกกระออม
หน้า 14-22
วัชรี คุณกิตติ; มุกดา จิตต์เจริญธรรม; จุฬารัตน์ ปรียชาติกุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฤทธิ์ต้านการกลายพันธ์ของสุมนไพรท้องถิ่น 8 ชนิด
หน้า 23-33
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื่อเลปโตสไปร่า(Leptospira sp) ในกระบือ
หน้า 34-40
เรืองทอง กิจเจริญปัญญา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาอนุกรมวิธานวิทยาของพืชน้ำกินแมลงวงศ์ Lentibulariaceae
หน้า 41-47
รัชนี ฉวีราช
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พฤติกรรมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ
หน้า 48-54
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ลักษณะสมบัติน้ำทิ้งก่อนและหลังการบำบัดด้วยระบบน้ำเสียของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หน้า 55-62
อุไรวรรณ อินทร์ม่วง; เกรียงศักดิ์ ดูหิรัญญรัตน์ พณา ฟักอ่อน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ ประยุกต์วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์เพื่อการศึกษาหาความลึกของโพรงเกลือและ ชั้นเกลือหินบริเวณบ้านโนนแสบง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
หน้า 63-74
เพียงดา สาดรักษ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สุขบัญญัติ 10 ประการ แนวอีสานสำหรับเด็กวัยเรียน
หน้า 75-83
พรรณี บัญชรหัตถกิจ; จุฬาภรณ์ โสตะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลการออกกำลังกายโดยท่ารำประกอบ เพลงพื้นเมืองอีสานประยุกต์ต่ออัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความพึงพอใจในคนสูงอายุ
หน้า 84-91
นาถสุดา จามรธัญญวาท
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สร้างแบบทดสอบเกณฑ์ปกติในการประเมินผลกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย รายวิชาพลศึกษาระดับชั้น ป.1-4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 92-98
ประกอบ กระแสโสม และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th