KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2543

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 1-4
รศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ กับผลงานวิจัยรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2543
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ผล ของสารสกัดจากใบหนวกปลาหมึก(Brassaia actinophylla Endl.) ในระดับความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังต่อเนื้อเยื่อผิวตัว ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายและระบบหายใจของปลานิล(Oreochromis niloticus L.)
หน้า 5-16
พินิจ หวังสมนึก; นันทนา ปิดทอง; ละออศรี เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
อิทธิพลของความเค็มจากเกลือสินเธาว์ที่มีต่อการเลี้ยงปลานิล(จิตรลดา 3)
หน้า 17-24
วิรัช จิ๋วแหยม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ชนิดและความหลากหลายของปลาในแม่น้ำยม
หน้า 25-39
ธงชัย จำปาศรี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมรวมของฟาร์มโคคมในเขตจังหวัดขอนแก่น
หน้า 40-49
นริศร นางาม และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของระดับการเสริมอาหารเม็ดคุณภาพสูง และอาหารข้นต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนผลผลิตและองค์ประกอบของน้ำนมในโคนม
หน้า 50-60
เฉลิมพล เยื้องกลาง; เมธา วรรณพัฒน์; ฉลอง วชิราภากร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ฮีโมโกลบินอีและธาลัสซีเมียที่ตรวจพบในประชากรทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 61-69
กุลนภา ฟู่เจริญ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปริมาณสารมลพิษและโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน้า 70-80
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนกระกูลภาษาไตดำ บ้านแจ้งสะหว่าง เมืองนาซายทอง แขวงกำแพงนะคอนเวียงจัน
หน้า 81-89
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนาบทบาทและศักยภาพสครีเพื่อรณรงค์ลดและเลิกสูบบุหรี่ในครอบครัวและชุมชน
หน้า 90-97
สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อการศึกษา เจตคติ และพฤติกรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 98-102
เพ็ญณี แนรอท; สมพันธ์ เตชะอธิก
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การ พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของภาคนะวันออกเฉียงเหนือ:กรณีศึกษาแหล่ง ท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรมย์ เลย และอุบลราชธานี
หน้า 103-111
เพ็ญศรี เจริญวานิช; นิติพล ภูตะโชติ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารองค์การ สำหรับการพัฒนานโยบายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ
หน้า 112-120
บัญชร แก้มส่อง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิผล ของสื่อการสอนการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจร ระหว่างภาพพลิก และคู่มือการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรของวัยรุ่นนอกระบบ การศึกษา
หน้า 121-129
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 130-133
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th