KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2543

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กับผลงานการคิดคด้นเครื่องปลูกสัปะรดเครื่องแรกของโลก
หน้า 1-3
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กับผลงานการคิดค้นเครื่องปลูกสับปะรดเครื่องแรกของโลก
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การสำรวจพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาอาการปัสสาวะขัดในเขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หน้า 4-10
บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของรางจืดต่อการลดพิษพาราควอท
หน้า 11-17
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการออกกำลังกายแบบซี่กงต่อการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดในผู้สูงอายุ
หน้า 18-25
อรวรรณ บุราณรักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผล ของโปรแกรมการให้ความรู้แบบบูรณาการต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ / ผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและในชุมชนของเจ้าหน้าที่สารณสุขระดับตำบล
หน้า 26-32
ดรุณี รุจกรกานต์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสามารถในการทำงาน และค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องเกี่ยวนวด
หน้า 33-41
วินิต ชินสุวรรณ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การไหลภายในท่อที่มีครีบเกลียวอยู่ภายใน
หน้า 42-46
อนุสรณ์ ชินสุวรรณ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเขตอำเภอและนอกเขตอำเภอ จังหวัดขอนแก่น
หน้า 47-55
พรรณี บัญชรหัตถกิจ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการเก็บรักษาโดยการแช่แข็งของเนื้อปลานิลบตไม่ล้างน้ำต่อคุณภาพของซูริมิ
หน้า 56-65
สุวรรณ วิรัชกุล และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การผลิตแอนตบอดีที่จำเพราะต่อ Retinal Glutamate-sensitive Protein ในไก่
หน้า 66-71
ศักดา ตาดวง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การตรวจคัดกรองหายาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่จากตลาดเขคเทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้ชุดตรวจสอบเคเอส-9
หน้า 72-75
นาถสุดา จามรธัญญวาท
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัสของเนื้อมะม่วงสุก
หน้า 76-92
เกษม นันทชัย ; สมไฉน นาถภากุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบทียบคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และคุณภาพในการบรืโภคของเนื้อกระบือที่ระดับอายุต่าง ๆ กัน
หน้า 93-98
ธีระยุทธ จัทะนาม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 99-102
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th