KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2542

แวดวงวิจัย มข.
หน้า 1-3
ผศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ กับงานวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคเลือดจางธาลัสซิเมีย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

ความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องเกี่ยวนวด
หน้า 4-12
วินิต ชินสุวรรณ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณสมบัติทางชีววิทยาของตัวห้ำไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หน้า 13-20
สังวาล สมบูรณ์ ; สุภาณี พิมพ์สมาน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสำรวจปลาและทรัยากรประมงของหนองกอมเกาะจังหวัดหนองคาย
หน้า 21-28
วิรัช จิ่วแหยม ; ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์ ; ธงชัย จำปาศรี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของระดับมันสำปะหลังในอาหารโคนมต่อการให้ผลผลิตนม
หน้า 29-36
ฉลอง วชิราภากร และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของการเสริมเมล็ดฝ้ายทดแทนอาหารข้นในโครีดนม
หน้า 37-44
กฤตพล สมมาตย์ ; นิโรจน์ ศรสูงเนิน ; เมธา วรรณพัฒน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณภาพของกาแฟปรุงสำเร็จรูป
หน้า 45-54
วรนุช ศรีเจษฎารักข์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปรับปรุงคุณภาพด้านสี และการยั้บยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติของเนื้อหมูส่วนสะโพกแช่แข็ง
หน้า 55-62
อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ ; สิงหนาท พวงจันทร์แดง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปริมาณโลหะหนักในพืชน้ำและสัตว์น้ำจากระบบนำบัดน้ำเสียเทศบาลนครขอนแก่น
หน้า 63-73
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
พยาธิสภาพของลิ้นกั้นหัวใจห้องบนและล่างขวาและเส้นเลือดแดงพัลโมนารี ในสุนัขที่ติดโรคพยาธิหัวใจ:ปัจจัยด้านอายุ เพศและจำนวณพยาธิ
หน้า 74-81
ประสาน ตังควัฒนา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ยาขี้ผึ้ง Dithranol ในการรักษาโรคสะเก็ดเงิน Phaque Type:การเตรียมและการประเมิน
หน้า 82-90
อรุณศรี ปรีเปรม และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การหาปริมาณและชนิดแอลกอฮอล์ในยาธาตุน้ำแดงและยาขับลม โดยวิธีแกสโครมาโทกราฟีร่วมกับแมสสเปคโตรเมตรี
หน้า 91-98
สุภาวดี ดาวดี จินดา ; หวังบุญสกุล กนกวรรณ ; จารุกำจร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัญหาสุขภาพจากการทำงานและพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ ในผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชุมชนบทอีสาน
หน้า 99-108
กาญจนา นาถะพินธุ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของประชากรที่พักอาศัยในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 109-120
ปนัทดา เผือกพันธ์ ; รัตนาภรณ์ อัตธรรมรัตน์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th