KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2542

รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ กับการศึกษาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
หน้า 1-3
รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ กับการศึกษาการใช้เครื่องจักรกลเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การผลิตไผ่ตงจำนวนมากในหลอดทดลอง
หน้า 4-15
บุญยืน กิจวิจารณ์ ; กัลยา กองเงิน
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลหวาย(Dendrobium) 4ชนิดในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนครและกาฬสินธุ์
หน้า 16-21
สุมนทิพย์ บุนนาค ; อำพา เหลืองภิรมย์ ; ประวีณา คงโนนกอก
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาเบื้องต้นในการเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในโคพื้นเมืองไทย
หน้า 22-28
เทวินทร์ วงษ์พระลับ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
คุณภาพนมดิบ : ความสูญเสียของเกษตรกรจากการตัดราคาและการปฏิเสธรับเชื้อนมดิบของสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด ปี 2540
หน้า 29-36
ประสาน ตังควัฒนา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแยกโลหะบางชนิดด้วยเครื่องไออนโครมาโทกราฟี
หน้า 37-42
วรรณา กาญจนมยูร ; มงคล รายะนาคร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิการทำแคลซิเนชันและปริมาณซีเรียที่มีต่ออุณหภูมิดูดซับ pd บน Ceo2/Al2o3
หน้า 43-50
สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความต้องการของครอบครัวผู้ป่วยระยะวิกฤต
หน้า 51-58
จรี ชุติธาดา ; สุภัตรา ไกรโสภา ; เหรียญทอง วงษ์สุดตา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความ สัมพันธ์ระหว่างการสูบบุรี่กับการเกิดโรคปริทันต์อักเสบในในประชากรอายุ 35-60 ปี ที่มารับการรักษาที่คณะทัณตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 59-66
วิลาวัลย์ วีระอาชากุล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ลักษณะประจำเดือนในสตรีวัยรุ่น : ปัญหาและการดูแลตนเอง
หน้า 67-77
สร้อย อนุสรณ์ธีระกุล ; พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม ; สุชาดา สุวรรณคำ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาวิธีดำเนินงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
หน้า 78-83
มยุนา ศรีสุภนันต์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสร้างบทเรียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนในชนบท
หน้า 84-89
เพ็ญณี แนรอท ; จุมพล ราชวิจิตร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การสร้างแบบทดสอบความสามารถทางไกลทั่วไป สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 90-101
ดลชัย ศรีสำราญ ; ลิขิต อมาตยคง ; ชาญชัย จินดานุรักษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 102-107
อนงค์นุช เทียนทอง ; จงรักษ์ หงส์งาม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th