KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2541

รศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง : ผู้ค้นพบไรนางฟ้าชนิดใหม่ของโลก
หน้า 1-6
รศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าลอยอัดขนาด
หน้า 7-18
ปริญญา จินดาประเสริฐ , สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี , ธีรพงษ์ แก้วคง
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาปัจจัยสำหรับออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกหอมมะลิในระดับกลุ่มเกษตรกร
หน้า 19-30
วินิต ชินสุวรรณ , ณรงค์ ปัญญา , ศรีสมร ทวีโชคชาญชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแก้ปัญหายูนิตคอมมิตเมนต์ขนาดใหญ่โดยใช้วิธีเจนนิติก
หน้า 31-39
ธนชาติ นุ่มนนท์ , ธวัช เกิดชื่น , กิตติพงษ์ ตันมิตร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำนายความอ่อนแอมลภาวะน้ำใต้ดิน
หน้า 40-46
มงคล ต๊ะอุ่น และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
หน้า 47-53
อำนวย มณีศรีวงศ์กูล , ปราโมทย์ ครองยุทธ , ชรินทร์ คูคู่สมุทร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษากระบวนการเตรียมตัวรองรับ Ceo2/Al2o3
หน้า 54-64
สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะปริมาณน้อยมากในใบชา โดยอะตอมมิกแอบซอร์ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
หน้า 65-69
วรรณา กาญจนมยูร , ศักดิ์สิทธิ์ นงค์พรมมา , เจษฎา เวียงผล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มบรรจุขวดที่จำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น
หน้า 70-77
นภวรรณ อังกิติตระกูล , วิรัช เรื่องศรีตระกูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในอาหารโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
หน้า 78-85
วิรัช เรืองศรีตระกูล , ธานี เทศศิริ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเรื่องโรคเอดส์ ในกลุมเยาวชนชนบท
หน้า 86-97
ดรุณี รุจกรกานต์ , สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล , พร้อมจิตร ห่อนบูญเหิม
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การประเมินผลโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ระยะที่ 2 แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน้า 98-102
สมศักดิ์ ศณีสันติสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2540
หน้า 103-116
เพียงเพ็ญ ภาคอุทัย , สิทธิชัย สอนสุภี , จีรภา สืมะจารึก
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดบริการการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 117-125
วิลาวรรณ ปิดธวัชชัย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 126-129
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th