KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540

ผลของการใช้ไกด์ทิชชูรีเจเนอเรชั่น ต่อการหายของแผลถอนฟัน ภายหลังการผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สาม
หน้า 1-9
เทพฤทธิ์ วัตรภูเดช และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ:กลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์
หน้า 10-17
มณฑิรา เขียวยิ่ง และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ในการรองรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
หน้า 18-30
จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผล ของโครงการศึกษาดูงานบทบาทพยาบาลในการให้บริการ ในสถานที่ฝึกปฏิบัติงานต่อเจตคติต่อวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2
หน้า 31-41
มยุรี ลี่ทองอิน และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณองค์ประกอบต่าง ๆในสาหร่ายเกลียวทอง
หน้า 42-48
ลักขณา เหล่าไพบูลย์ , พัฒนา เหล่าไพบูลย์ วิลัศนา , โพธิ์ศรี
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อโรคราสนิม และลักษณะทางเกษตรของถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.)
หน้า 49-53
วิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความเข้าใจเรื่องการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่ออาหาร และความสัมพันธ์กับการยอมรับของผู้บริโภคี่มีต่ออาหารนั้น
หน้า 54-61
เกษม นันทชัย , ธนกร โรจนกร , รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การติดปมข้ามระหว่างวัชพืชตระกูลถั่วและถั่วเศรษฐกิจ
หน้า 62-71
จักรกฤษณ์ หอมจันทร์ , สงัด ปัญญาพฤกษ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากที่พักอาศัยโดยระบบสระพักน้ำผัสสภาพร่วมกับการใช้ผักตบชวา
หน้า 72-85
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ , ถิรพงษ์ ถิรมนัส , ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วลิสงสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
หน้า 86-92
ผศ.ดร.รศนา วงศ์ตนชีวิน:นักวิจัยรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2539
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ข้อมูลพื้นฐานการผลิตข้ามหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้
หน้า 93-100
วินิต ชินสุววรณ , สุเนตร โม่งปราณีต , ณรงค์ ปัญญา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การศึกษาสภาพปัญหาการติดยาและสารเสพติดในจังหวัดของแก่น
หน้า 101-111
สกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แวดวงวิจัย มข.
หน้า 112-114
รศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย:นักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่น
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 115-119
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th