KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2540

การคัดเลือกจุลินทรีย์จากน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน
หน้า 1-9
สุวรรณา เนียมสนิท และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การรับรู้ทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำอ้อยพันธุ์ต่าง ๆ
หน้า 10-17
ลักขณา ชนะวงค์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วลิสงในสภาพการปลูกหลังนาโดยไม่มีการให้น้ำชลประทาน
หน้า 18-25
สนั่น จอกลอย และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Regeneration และการส่งถ่ายจีนสู่ Quince (Cydoniaoblonga Mill.)และ Pear(Pyrus communis L.)
หน้า 26-34
สุมนทิพย์ บุนนาค และ M. Mok
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัญหาโรคพยาธิทางเดินอาหารในกระบือ และทัศนคติเกี่ยวกับการควบคุมโรคพยาธิของเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร
หน้า 35-42
ประสาน ตังควัฒนา และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผล ของระดับโปรตีนในอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคลูกผสม พื้นเมืองบราห์มันที่ด้รับฟางหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบหลัก
หน้า 43-53
เวชสิทธิ์ โทบุราณ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด
หน้า 54-63
วินิต ชินสุวรรณ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การเลือกใช้บริการสุขภาพและมูลค่าของบริการของครอบครัวมี่มีบัตรประกันสุขภาพ และครอบครัวที่ไม่มีประกันสุขาพใน อ. น้ำพอง จ.ขอนแก่น
หน้า 64-74
วัฒนา หาญพานิช และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างขอนแก่นและหนองคาย
หน้า 75-82
บันฑิต ถิ่นคำรพ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้า 83-92
อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบบริหารงานบุคคล การเงิน และการพัสดุ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 93-103
มยุนา ศรีสุภนันต์ และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
แวดวงวิจัย มข.
หน้า 104-107
ศ.นพ. วิรฬห์: หมอยอดนักประดิษฐ์
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การอ้างอิงเอกสารในวารสารวิจัย มข.
หน้า 108-112
กุลธิดา ท้วมสุข
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th