KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2539

ปูนซีเมนด์ปอร์ดแลนด์ผสมขี้เถ้าลอย ไมโครซิลิกา และสารลดน้ำพิเศษ
หน้า 1-11
ปริญญา จินดาประเสริฐ, สันติสุข เชื่อมชัยตระกูล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)

การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้า 12-19
วินิต ชินสุวรรณ, สุเนตร โมงปราณีต, อดิศักดิ์ สอนคุณแก้ว
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
สหสัมพันธ์ของลักษณะบางประการในประชากรงา มข. # 2
หน้า 20-24
จิรวัฒน์ สนิทชน, ประสิทธิ์ ใจศิล
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
การจัดระบบปลูกพืชโดยใช้หญ้าแฝกเป็นพืชร่วมในระบบมันสำปะหลัง
หน้า 25-36
อนันต์ พลธานี, สุวัฒน์ บุญจันทร์, ศิริญญา หมื่นกันยา
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความถูกต้องของสาเหตุการตายจากใบมรณบัตรในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2537
หน้า 37-46
หทัย สิงห์สง่า และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
วิถีชีวิตของคนงานก่อสร้างหญิงในภาคอีสาน
หน้า 47-56
ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ความสำพันธ์ระหว่างงบประมาณที่ได้รับกับจำนวนนักศึกษาในการใช้งานบริการห้องสมุด และเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน้า 57-61
จีระภา สิมะจารึก, เพ็ญพันธ์ เพชรศร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
ผศ.ดร. ขาว เหมือนวงศ์: นักวิจัยเพชรน้ำหนึ่ง
หน้า 62-67
สุภาพ ณ นคร
บทคัดย่อ | Full Text (PDF)
Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th