ฉบับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

     วารสารวิจัย มข. เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (original) ในรูปบทความวิจัย (research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และบทความวิชาการปริทัศน์ (review articles) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้วารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับและไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557
Effects of the Spirulina platensis and Phyllanthus emblica Linn. extract additional diets on the reproductive maturation of Lowland Frog (Rana rugulosa, Wiegmann) and its tadpole development
     Nattapong suriya Jongkon Promya and Chanagun Chitmanat
Energy Efficiency and Paddy Quality during Drying of Paddy with Impinging Stream Dryer
    Chatchai Nimmol and Anucha Hirunwat
Optimal Proportions of Composites from Polypropylene and Rubberwood Flour after Water Immersion using Experimental Design 
     Chatree Homkhiew and Thanate Ratanawilai
Species diversity utilization of Zingiberaceae in Phu Laenkha National Park, Chaiyaphum Province
     Lalita Khamtang Surapon Saensouk Piyaporn Saensouk and Sudarat Thanonkeo
Is it possible to cheat the lottery draw by weighing?
     Supree Pinitsoontorn Suwat Buathong and Wuttichai Srisodaphol
Inventory Management for Sweetener : A Case Study of Powder Beverage Industry
     Khobkul Khonton and Porntep Khokhajaikiat
The Relationship between Geological Structures and the Distribution of Saline Soil in Downstream Impacted Area of Ubonratana Dam, Khon Kaen Province
    Rungroj Arjwech Patchrasu Wanakao Laa Archwichai and Ladda Wannakao
Surface Roughness Prediction of SKD11 Steel in CNC Milling Process Using Regression Model
     Somsiang Chantasee and Sirichai Punsomsakul
Effect of culture media and different cereal grains on growth and spore production of Beauveria bassianay
     Nipha Taenseesang Sivilai Sirimungkararat and Weerasak Saksirirat
Effect of Hydrogen Peroxide and Peroxyacetic Acid to Control Anthracnose Disease of Mango cv. Nam Dok Mai.
     Apiradee Muangdech
Packaging Waste Reduction by Design of Experiments
     Jitralada Lertkittikul and Nantachai Kantanantha
Health Science
Quality of Minced Pork Sold in Khon Kaen Municipality

     Sunpetch Angkititrakul Patchanee Sringam and Arunee Polpakdee
Formulation and evaluation of facial masks prepared from Thai jasmine rice
     Ekapol Limpongsa Napaphak Jaipakdee and Sirirat Deeseenthum
Management of Environmental Health in Student Dormitories
     Rungruetai Boonthos and Warangkana Sungsitthisawad and Yanyong Inmuong
Servey of Drinking Water Production in Sealed Container with Good Manufacturing Practice (GMP) in Kalasin Province
     Methawee Polying and Warangkana Sungsitthisawad
Review article :
Musty/earthy off-flavor in aquatic animals: impact, causes, and solutions
     Pornpimol Pimolrat Niwooti Whangchai Chanagun Chitmanat and Louis Lebel
Roles of copepods in larviculture
     Pongsaton Juntarut
Foreign body aspiration in children
     Rattapon Uppala
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th