ฉบับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

     วารสารวิจัย มข. เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (original) ในรูปบทความวิจัย (research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และบทความวิชาการปริทัศน์ (review articles) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้วารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับและไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagia rism)
Note: The journal will change policy to accept only English manuscript in 2015

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
Evaluation of antioxidant and antimicrobial activities of pomegranate (Punica granatumLinn.) peel extracts
     Sirikhwan Tinrat and Chatchawan Singhapol
Agricultural Wastes Potential (Pineapple Crown, Durian Peel and Sugarcane Leaves) on Reducing Sugar Production by Using Sulfuric Acid Pretreatment Following Enzymatic Hydrolysis
    Thirawan Boonwong , Sujinna Karnnasuta and Teerapatr Srinorakutara
Anthracnose Disease of Strawberry and Use of Antagonistic Microorganism for Disease Prevention 
     Somphong Singbanha , Nuttha Potapohn and Prasartporn Smitamana
Factors and optimal operating condition of process factors affecting the quality of polyethylene terephthalate bottle
     Amin Lawong and Charnnarong Saikaew
In vitrotissue culture of Dendrobium kontumense Gagnep
     Rattanavalee Senavongse , Piyaporn Saensouk and Surapon Saensouk
Uncertainty Management in Production Planning Process Painted Cab: A Case Study of Truck Assembly Factory
     Nopphasorn Achawaporn and Parames Chutima
Fructooligosaccharides in food and commercial food products in Thailand
    Chanantita Chaito and Kunchit Judprasong
Effect of Chitosan and Acid solution coordination Steeping time on Physiochemical Properties and GABA content of Germinated Brown Rice Flour Produced from Brown Rice (Oryza sativa L.cv.105)
     Surathanan kongwan , Kamolwan Jangchud and Anuvat Jangchud
Effects of Adding Fumaric Acid on Phytochemical Antioxidation and Antimicrobial Stabilities in Baked Corn Products
     Hathaigan Kokkaew and Theparit Pitirit
Evaluating laboratory performance on analysis of mandatory nutrients for nutrition labelling
     Jirapitcha Boonpor , Kunchit Judprasong and Prapasri Puwastien
Effects of Cooperative Learning on Knowledge and Ability of Nursing Students in Health Assessment using Functional Health Pattern
     Chintana Suwittawat
Health Vulnerability Assessment of Flooded Communities Near Kaeng Lawa, Khon Kaen
     Phatcharee Srikuta , Uraiwan Inmuong and Yanyong Inmuong
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th