ฉบับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับล่าสุด | ฉบับย้อนหลัง

     วารสารวิจัย มข. เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น (peer-reviewed journal) วารสารรับผลงานทางวิชาการที่เป็นต้นฉบับ (original) ในรูปบทความวิจัย (research articles) บทความวิจัยสื่อสารอย่างสั้น (short communication) และบทความวิชาการปริทัศน์ (review articles) ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทั้งนี้วารสารเคร่งครัดในเรื่องผลงานวิชาการที่เป็นต้นฉบับและไม่ใช่ผลงานที่คัดลอก (plagiarism)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม - มิถุนายน 2557
Effect of Humidity on Electrical Property of ECA Joints for Dual Stage Micro-Actuator in Hard Disk Drives Applications
     Nussara Tangwitmonai Pavadee Aungkavattana and Patamas Bintachitt
Effect of Various Temperature and Storage Time during Process on Physical Quality and Water-Holding Capacity of Broiler Breast Meats
    Wilaiwan Suwattitanun and Saowakon Wattanachant
Study of Suitable Illumination Techniques for Solder Dot Volume Measurement on Printed Circuit Card Assembly 
     Jerawat Sopajarn Krerkchai Thongnoo and Montri Karnjanadecha
Power-Based Motor-Vehicles Model Emission of Air Pollutants from Chalongrat Expressway Compared to Road Ground Level by Using Power-Based Motor-Vehicle Model
     Nirun Kongritti
Diversity of Rhizobia in Phranakhon si ayutthaya province
     Sujidkanlaya Maruekarajtinplaeng
Structural Determination of Amyloid Fibrils by Electron Spin Resonance
     Soraya Pornsuwan
Perception of Occupational Health Hazards and Injuries among Construction Workers: A Case Study of Residential Construction Company
    Sutprattana Jarukkhamool and Sunisa Chaiklieng
Ergonomic Risk Assessment in University Office Workers
     MaytineeKrusun and Sunisa Chaiklieng
Ergonomics risk assessment among manual handling workers
     Janjiraporn Wichai and Sunisa Chaiklieng
Application of HACCP to food safety quality control in the small milk pasteurization manufacturing Mahasarakham Province
     Jindawan Wibuloutai, Thidarat Somdee, Sawan Thitisuthi, Kanjana Khanlairak, Pornpilai Thanomsangad, Jitpatra Praneeson
Lactic Acid Bacteria: an Alternative Platform for Live Vaccine Development
     Marutpong Panya and Baltasar Mayo
Impacts of Climate and Season on Water Quality in Aquaculture Ponds
     Patcharawalai Sriyasak, Niwooti Whangchai, Chanagun Chitmanat, Jongkon Promya and Louis Lebel
กองบริหารงานวิจัย
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-3178
E-mail: kkurj@kku.ac.th