KKU Research Journal
ISSN 0859-3957

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2556

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ในเขตจังหวัดสงขลา
Feasibility Study of a Container Repairing Factory Establishment in Songkhla
สิริพร เรืองสุข รัญชนา สินธวาลัย และ เสกสรร สุธรรมานนท์
Siriporn Ruangsook Runchana Sinthavalai and Sakesun Suthammanon

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ในเขตจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา 5 ด้าน คือ การตลาด เทคนิค การจัดการ สิ่งแวดล้อม และการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ตลาดเป้าหมายของโครงการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการขนส่งทางเรือ และกลุ่มตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการขนส่งทางบก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 และ 10 ตามลำดับ โดยสถานที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโครงการตั้งห่างจากท่าเรือระยะทางประมาณ 1.95 กิโลเมตร ใช้เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ การวางผังโรงงานเป็นแบบกระบวนการผลิต มีโครงสร้างการบริหารแบบการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็นแผนกและฝ่ายต่างๆตามความรับผิดชอบ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ คือ น้ำเสียและเศษวัสดุที่เกิดจากขั้นตอนการล้างทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะใช้ระบบบ่อไร้อากาศร่วมกับระบบบ่อผึ่งในการบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งใช้ตะแกรงดักขยะแบบละเอียดในการกำจัดเศษวัสดุ ผลการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า เงินลงทุนทั้งหมดเท่ากับ 80,774,000 บาท โดยแบ่งเป็นส่วนของเจ้าของทุน 40,773,526 บาท และเงินกู้ระยะยาว 40,000,000 บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 162,753,000 บาท ที่ต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 10.23 อัตราผลตอบแทนการลงทุนภายในเท่ากับร้อยละ 40.14 และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 8 เดือน ดังนั้นโครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน

Abstract

        The objective of this research was to investigate a feasibility of a containers repairing factory establishment in Songkhla. There were 5 aspects in this research: marketing, technical, management, environment and financial. The target market of this project was classified into two groups: ship containers (transport by ship, 90%) and land containers (transport by truck, 10%). The factory will be located distance of 1.95 miles away from the port. Its area was 15 rais. The process layout concept was employed to design the factory. According to the management analysis, the functional organization was suggested for the project. For the environmental problems, there were two types of waste and scrap resulting from the cleaning container. Thus, wastewater treatment systems were anaerobic pond and oxidation pond system. Waste materials were screened by fine screening. The investment was projected at 80,774,000 baht. Approximately of 40,773,526 baht was the stockholder, ownership and 40,000,000 baht was long-term loan. The net present value (NPV) was 162,753,000 baht. At a weighted average cost of capital (WACC) of 10.23%. The internal rate of return (IRR) was 40.14%. The payback period was 2 years 8 months. In conclusion, the results confirm that there was a high feasibility to set up a containers repairing factory in Songkhla.

คำสำคัญ:การศึกษาความเป็นไปได้ ตู้คอนเทนเนอร์ การวางผังแบบกระบวนการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย
Keywords: Feasibility study, Containers, Process layout, Wastewater treatment system

Division of Research Administration.
Building2, 2nd Floor,Office of the President.
Khon Kaen University
Tel. 043-009700 ext. 42128
E-mail: kkurj@kku.ac.th