วารสารวิจัย มข.
KKU Research Journal

 
 
   

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Division of Research Administration.)
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 2 (Building2, 2nd Floor,Office of the President., Khon Kaen University)
โทร. 0-4320-3178 
(Tel. 0-4320-3178)
E-mail: kkurj@kku.ac.th